• 3. PROTIDOPINŠKA KONFERENCA

3. Protidopinška konferenca

Redno letno srečanje je oddelek za boj proti dopingu pri OKS organiziral 30.11.2011. Udeleţba je bila izjemna, saj se je konference udeleţilo 84 delegatov in gostov nacionalnih panoţnih športnih zvez.

Glede na opravljeno delo in predstavljen koncept dela v bodoče, je oddelek za boj proti dopingu prejel od zvez mnogo pohval za opravljeno in soglasno podporo za nadaljnjo delo. Veliko bolj kritične pa so bile zveze do odnosa drţave in resornega ministrstva, ki je po njihovem mnenju za šport, športnike in športne organizacije podcenjujoč. Oddelek bo zato v skladu z zaključki konference vztrajal na projektu neodvisne protidopinške organizacije v Sloveniji.

Vabilo in program