• Lista 2021

Lista prepovedanih snovi in postopkov 2021

Lista prepovedanih snovi in postopkov (Lista) je kot del svetovnega protidopinškega programa obvezen mednarodni standard. Lista se vsako leto posodablja po obsežnem posvetovalnem postopku, ki ga omogoča WADA.

Datum začetka veljavnosti Liste je 1. januar 2021.

Uradno besedilo Liste prepovedanih snovi in postopkov hrani WADA in je objavljeno v angleščini in francoščini. V primeru razlik med angleško in francosko različico prevladala angleška različica.

Povzetek večjih sprememb in razlaga

Preoblikovanje Liste
• Lista prepovedanih snovi in postopkov 2021 je preoblikovana z namenom boljše preglednosti in uporabnosti.

Specificirani postopki
• M2.2 je sedaj specificiran postopek v skladu s členom 4.2.2 Svetovnega protidopinškega kodeksa 2021 (Kodeks).

Snovi, ki se zlorabljajo
• člen 4.2.3 Kodeksa snovi, ki se zlorabljajo opredeljuje kot »prepovedane snovi, ki so na Listi prepovedanih snovi posebej označene kot snovi, ki se zlorabljajo, ker se v družbi zunaj športne sfere pogosto zlorabljajo. «
• Kokain, diamorfin (heroin), metilendioksimetamfetamin (MDMA /» ekstazi «) in tetrahidrokanabinol (THC) so označene kot snovi, ki se zlorabljajo.
• Druge snovi so trenutno v pregledu in bodo lahko v prihodnosti opredeljene kot snovi, ki sezlorabljajo.


SNOVI IN POSTOPKI, VEDNO PREPOVEDANI (NA TEKMOVANJU IN IZVEN TEKMOVANJA)

PREPOVEDANE SNOVI


S2. Peptidni hormoni, rastni dejavniki, sorodne snovi in posnemovalci
• Zaviralci preoblikovanja rastnega faktorja beta (TGF-β) so sedaj vključeni s svojim polnim in ne s skrajšanim imenom.
• IOX2 je dodan kot primer sredstva za aktiviranje faktorja, ki inducira hipoksijo (HIF).

S3. Beta-2 agonisti
• Vdihavanje vilanterola je sedaj dovoljeno do najve∙jega priporo∙enega odmerka proizvajalca. Odmerek je izražen kot odmerjeni odmerek 25 mikrogramov, kar ustreza danemu odmerku 22 mikrogramov.
• Pojasnjeno je, da sta arformoterol in levosalbutamol prepovedana in dodana kot primera.

S4. Hormoni in metaboli∙ni modulatorji
• Podrazreda 4.2 in 4.3 sta bila združena z poimenovanjem antiestrogene snovi (vključno s selektivnimi modulatorji estrogenskih receptorjev (SERM)). To pojasnilo v terminologiji kaže, da za protidopinške namene vse te snovi delujejo po skupnem mehanizmu vezave na estrogenske receptorje in blokirajo delovanje estrogena. To pojasnilo ni dodalo ali odstranilo nobenih snovi iz te kategorije.

S5. Diuretiki in maskirni agensi
• Besedilo glede izjeme, ki dovoljuje oftalmološko uporabo zaviralcev karboanhidraze, je pojasnjeno kot „lokalna oftalmološka uporaba“.

PREPOVEDANI POSTOPKI

M2. Kemična in fizična manipulacija

• Kot je razloženo zgoraj, se M2.2 iz ne-specificiranega spremeni v specificiran postopek.


SNOVI IN POSTOPKI, PREPOVEDANI NA TEKMOVANJU

PREPOVEDANE SNOVI

S6. Poživila

• Primeri derivatov imidazola za lokalno uporabo so dodani med izjeme. To so brimonidin, klonazolin, fenoksazolin, indanazolin, nafazolin, oksimetazolin in ksilometazolin.

S9. Glukokortikoidi
• Na Listo so dodani dodatni primeri glukokortikoidov. Imena nekaterih obstoje∙ih primerov so pojasnjena, da bolje odražajo zdravilno učinkovino.
• Kot je predlagano v osnutku Liste prepovedanih snovi in postopkov iz leta 2021, ki je bil maja 2020 razposlan za posvetovanje deležnikom, je izvršni odbor WADA na seji 14. in 15. septembra 2020 sprejel odločitev, da injiciranje glukokortikoidov prepovedano na tekmovanju. Primeri injekcijskih načinov dajanja vklju∙ujejo: intravensko, intramuskularno, periartikularno, intraartikularno, peritendinozno, intratendinozno, epiduralno, intratekalno, intrabursalno, intralezijsko (npr. Intrakeloidno), intradermalno in subkutano. Da bi temeljito in široko zaobjeli spremembe pravil ter dali dovolj časa za informacije in izobraževanje, se je izvršni odbor odločil uvesti prepoved vseh injekcijskih poti glukokortikoidov in izvajanje novih pravil s 1. januarjem 2022. To obdobje enega leta bo športnikom in medicinskemu osebju omogočilo boljše razumevanje prakti∙nega izvajanja obdobja izpiranja, laboratorijem, da bodo posodobili svoje postopke, da bodo vklju∙evali revidirane in za posamezno snov nove vrednosti poročanja, športnim organom pa razviti izobraževalna orodja za športnike, medicinsko in podporno osebje, ki obravnavajo varno uporabo glukokortikoidov v klinične namene pri proti dopingu.

P1. Beta-blokatorji
• Nebivolol je bil dodan kot primer.

PROGRAM SPREMLJANJA

Beta-2 agonisti: na tekmovanju in izven tekmovanj:
• Vsaka kombinacija beta-2-agonistov je bila odstranjena, ko so bili pridobljeni zahtevani podatki o razširjenosti.
• Določitve salmeterola in vilanterola pod najnižjo stopnjo poro∙anja so vklju∙ene v program spremljanja za boljše spremljanje njihove terapevtske uporabe v primerjavi z nevarnostjo zlorabe.

Program spremljanja 2021

V program spremljanja za leto 2021 so uvrščene naslednje snovi:

1. Anabolični agensi:
Na tekmovanju in izven tekmovanj: ekdisteron

2. Beta-2 agonisti:
Na tekmovanju in izven tekomvanj: salmeterol in vilanterol pod najnižjo stopnjo poročanja.

3. 2-etilsulfanil-1 H-benzimidazol (bemitil):
Na tekmovanju in izven tekmovanj

4. Poživila:
Samo na tekmovanju: bupropion, kofein, nikotin, fenilfrin, fenilpropanolamin, pipradrol in sinefrin.

5. Narkotiki:
Samo na tekmovanju: kodein, hidrokodon in tramadol.

6. Glukokortikoidi:
Na tekmovanju (ob aplikacijah, ki niso oralne, intravenske, intramuskularne ali rektalne poti) in izven tekmovanj (vse poti aplikacije)