• Pogoji

Pogoji za podelitev terapevtske izjeme (TI)

Pogoji za obravnavo prošenj za podelitev TI in njihovo podelitev so opredeljeni v WADA Mednarodnih standardih za terapevtske izjeme (TI).

V skladu s 4. členom tega standarda, se športniku lahko podeli TI, če (in samo če) izkaže, da izpolnjuje vse izmed naslednjih pogojev:

a)  Predmetna prepovedana snov ali prepovedan postopek sta potrebna za zdravljenje akutne ali kronične zdravstvene težave, tako da bi se športniku občutno poslabšalo zdravje, če prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ne bi smel uporabljati.

b)  Zaradi terapevtske uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka je zelo malo verjetno, da bi se dodatno izboljšali rezultati, ki bi presegali pričakovano izboljšanje zaradi povrnitve športnikovega normalnega zdravstvenega stanja po zdravljenju akutne ali kronične zdravstvene težave.

c)  Razumna terapevtska alternativa uporabi prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ne obstaja.

d) Nujnost uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ni niti delno niti v celoti posledica predhodne uporabe (brez TI) snovi ali postopka, ki sta bila prepovedana ob času take uporabe.
 

Zdravstvene informacije za podporo pri odločanju Odbora za podeljevanje TI

Zdravstvene informacije za podporo pri odločanju Odbora za podeljevanje TI so bile razvite v okviru svetovnega programa proti dopingu. Temeljijo na Svetovnem protidopinškem kodeksu in   Mednarodnih standardih za terapevtske izjeme (TI). 

Te informacije morajo biti v skladu z načeli Mednarodnih standardov za TI - podelitev TI (člen 4.1 do 4.3). Njihov cilj je pomagati in usmerjati Odbor za podeljevanje TI pri sprejemanju odločitev glede podelitve TI. 

Ti dokumenti se smatrajo kot najboljši primeri dobre prakse v danem trenutku. Niso obvezni in nimajo pravne vrednosti, saj se nenehno spreminjajo. Bolezenska stanja, ki so zajeta v teh dokumentih so tista, ki se trenutno največ pojavljajo na področju športa. Po potrebi se bodo dodajale informacije za nova bolezenska stanja. Izkušnje in znanja pri odločanju na področju TI nam bodo v prihodnosti pomagale obogatiti to področje. 

Dokumenti so na voljo na spletni strani WADA.