• Upravni odbor

Upravni odbor SLOADO

SLOADO je ustanovljena kot pravna oseba zasebnega prava, katere pravna ureditev temelji na Zakonu o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06 ). Upravni odbor, kot najvišji organ, upravlja SLOADO. Podrobnejša pravila o organizaciji, delovanju in pristojnostih upravnega odbora so določena v Statutu SLOADO.

Upravni odbor šteje 5 članov, med katerimi sta dva predlagana s strani države, ker je v javnem interesu, da se zagotavlja možnost za zdravo, etično čisto in športno enakopravno ter kakovostno športno udejstvovanje v športu. Zato država zagotavlja sofinanciranje SLOADO iz javnih sredstev, za ta namen pa ima tudi svoje predstavnike v upravnem odboru.
 
Mandat članov UO traja 4 leta, funkcijo člana UO opravljajo častno.

V vseh zadevah iz svoje pristojnosti odloča UO na sejah, ta pa je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj 3 imenovani člani.