• Pristojnosti

Pristojnosti

Po sprejetju Svetovnega kodeksa proti dopingu v Vladi Republike Slovenije in v Olimpijskem komiteju Slovenije je bil 25. 5. 2010 sprejet Protidopinški Pravilnik NAK (od 16. 12. 2013 se zaradi ustanovitve SLOADO imenuje Protidopinški pravilnik SLOADO), ki na nacionalnem nivoju postavlja pravni okvir programa preprečevanja dopinga v športu. Akt je potrdila tudi WADA in je med naprednejšimi pravili v svetu, saj postavlja harmonični odnos med nacionalno protidopinško organizacijo in NPŠZ, s čimer so zveze razbremenjene, nacionalna organizacija pa prevzema naloge in odgovornosti na naslednjih področjih: 
 • letni načrt testiranj na nacionalnem nivoju, 
 • izvajanje programa testiranj, 
 • upravljanje z rezultati in 
 • dvostopenjski disciplinski postopek. 

Poleg omenjenega je Slovenija na podlagi mednarodnih konvencij proti dopingu (Evropska konvencija proti dopingu 1989 in UNESCO 2005) dolžna zagotavljati še naslednje aktivnosti: 
 • zagotoviti pogoje za ustanovitev neodvisne nacionalne protidopinške organizacije, 
 • spodbujati programe izobraževanja, ozaveščanja in informiranja, 
 • spodbujati znanstveno in raziskovalno delo pri odkrivanju novih tehnik dopinga, 
 • zmanjšati uporabo prepovedanih snovi in postopkov, 
 • preprečevati nedovoljeno trgovino z dopinškimi sredstvi, 
 • v kvalitetnem smislu krepiti postopke dopinških kontrol, 
 • zagotoviti učinkovitost sankcij, sprejetih zoper kršitelje (odvzem javnih finančnih sredstev), 
 • krepiti sodelovanje z nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami. 

Organiziran boj proti dopingu poteka v Sloveniji z ustanovitvijo Nacionalne antidopinške komisije (NAK) že od leta 1995. Če je NAK v devetdesetih še sledila zahtevam boja proti dopingu, ji to v letih po sinhronizaciji protidopinških pravil z WADA kodeksom leta 2005 ni več uspevalo. Amaterski nivo komisije ni mogel slediti zahtevam WADA. To sicer ne pomeni, da v preteklih letih NAK ni strokovno in kvalitetno izvajala nacionalnega programa. Od leta 2005 naprej je resno opozarjala na nevzdržnost razmer do te mere, da je program v letu 2009 tekel izključno pod pogojem, da bi se stvari organizacijsko in finančno v letu 2010 bistveno spremenile. Ker večjih sprememb ni bilo, so člani NAK aprila 2011 odstopili, administrativno delo in strokovno koordinacijo med deležniki slovenskega športa in do mednarodnih športnih organizacij pa je prevzel Oddelek za boj proti dopingu, ki ga je OKS ustanovil aprila 2009. Septembra 2013 je Olimpijski komite Slovenije - Združenje šporntnih zvez ustanovil nacionalno protidopinško organizacijo SLOADO, ki je v smislu ohranjanja avtonomije športa pristojna za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja dopinga v športu.