• ISE

Mednarodni standardi za izobraževanje

Mednarodni standardi za izobraževanje so obvezni mednarodni standardi, ki so se razvili kot del Svetovnega protidopinškega programa.
 
Splošni namen Mednarodnih standardov za izobraževanje je podpirati ohranjanje športnega duha, kot je navedeno v Kodeksu, in prispevati k spodbujanju čistega športnega okolja. Znano je, da si velika večina športnikov želi, da bi tekmovali čisti, nimajo namena uporabiti prepovedane snovi ali postopke in imajo pravico do tekmovanja v enakih pogojih.
 
Cilja izobraževanja, ki je ena od strategij za preprečevanje dopinga, izpostavljena v Kodeksu, sta spodbujanje vedenja, skladnega z vrednotami čistega športa, ter pomoč pri odvračanju športnikov in drugih oseb od dopinga. Temeljno načelo Mednarodnih standardov za izobraževanje je, da mora športnik prvo izkušnjo z bojem proti dopingu pridobiti z izobraževanjem in ne s kontrolo dopinga.
 
Mednarodni standardi za izobraževanje imajo tri (3) glavne cilje v podporo tega namena.
 
Prvi cilj je oblikovanje obveznih standardov, ki podpisnicam zagotavljajo podporo pri načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju učinkovitih izobraževalnih programov, kot je določeno v členu 18 Kodeksa. Kodeks, Mednarodni standardi za izobraževanje in Smernice za izobraževanje bodo usklajeni tako, da bo Kodeks opredelil okvir za izobraževanje, Mednarodni standardi za izobraževanje bodo določili načela in minimalne standarde, ki jih morajo izobraževalni programi vključevati, Smernice za izobraževanje pa bodo podpisnicam pomagale pripraviti in izboljšati njihov izobraževalni program.
 
Drugi cilj Mednarodnih standardov za izobraževanje je:
  • zagotoviti definicije izrazov s področja izobraževanja;
  • pojasniti vloge in obveznosti vseh podpisnic, ki so odgovorne za načrtovanje, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje izobraževalnih programov. 
 
Tretji cilj Mednarodnih standardov za izobraževanje je podpisnicam pomagati kar najbolj izkoristiti uporabo lastnih virov:
  • z zahtevo, da podpisnice oblikujejo skupino za izobraževanje, ki mora vključevati vsaj športnike,vključene v Registrirano skupino za testiranje, in športnike, ki se vračajo po sankciji;
  • s spodbujanjem podpisnic k sodelovanju z drugimi in usklajevanju svojih izobraževalnih dejavnosti za zmanjševanje podvajanj;
  • s spodbujanjem podpisnic, naj upoštevajo koristi izobraževanja širše populacije z izobraževalnimi programi, ki temeljijo na vrednotah, za vcepljanje športnega duha in spodbujanje čistega športnega okolja;
  • s spodbujanjem podpisnic, naj vključijo in uporabijo vire in strokovno znanje drugih, vključno z vladami, raziskovalci in izobraževalnimi ustanovami.

Pomembne vsebine Mednarodnih standardov za izobraževanje

Mednarodne standarde za izobraževanje je prvič sprejel in odobril izvršni odbor WADA 7. novembra 2019 na peti Svetovni konferenci o dopingu v športu v Katowicah ter bodo začeli veljati 1. januarja 2021.

Pomembne vsebine si lahko ogledate v spodnjem dokumentu.

Mednarodni standardi za izobraževanje