• Faq

Kodeks in mednarodni standardi

Kaj je Kodeks in kakšen je njegov namen?
+
-
Kodeks je temeljna in univerzalna listina, na kateri sloni Svetovni protidopinški program. Cilj Kodeksa je izboljšati uspeh protidopinških prizadevanj s pomočjo splošne uskladitve bistvenih elementov boja proti dopingu. Njegov namen je biti dovolj natančen, da bo z njim mogoče doseči popolno uskladitev glede vprašanj, pri katerih je potrebna enotna ureditev, vendar dovolj splošen na drugih področjih, da dovoljuje tudi prilagodljivost glede uporabe dogovorjenih protidopinških načel. Kodeks je bil oblikovan ob upoštevanju načela sorazmernosti in človekovih pravic.

Namen Svetovnega protidopinškega kodeksa je:
 • zaščititi temeljno pravico športnikov, da sodelujejo v športu brez dopinga, ter s tem spodbujati zdravje, poštenost in enakopravnost športnikov po vsem svetu, ter 
 • zagotoviti enotne, usklajene in učinkovite protidopinške programe, ki se nanašajo na odkrivanje, preprečevanje in odvračanje od dopinga, tako na mednarodni kot na nacionalni ravni. 
Kaj so mednarodni standardi?
+
-
Oblikovanje mednarodnih standardov za različna strokovna in operativna področja protidopinškega programa poteka ob posvetovanju s podpisnicami in vladami ter ob potrditvi s strani WADA. Namen mednarodnih standardov je uskladitev med protidopinškimi organizacijami, odgovornimi za določene strokovne in operativne dele protidopinških programov. Upoštevanje mednarodnih standardov je obvezno za skladnost s Kodeksom. Izvršni odbor WADA lahko po smiselnem posvetovanju s podpisnicami, vladami in drugimi zainteresiranimi stranmi občasno dopolnijo mednarodne standarde. Mednarodni standardi in vse dopolnitve se objavijo na spletni strani WADA ter začnejo veljati z dnem, določenim v mednarodnem standardu oz. dopolnitvah.

Kontrola dopinga

Kaj je kontrola dopinga?
+
- Kontrola dopinga (testiranje ali odvzem vzorcev) je pomemben del spodbujanja in ohranjanja športa brez dopinga, saj ugotavlja športnikovo uporabo prepovedanih snovi in postopkov. Kontrola dopinga je sestavljena iz testiranja, ki ga izvede protidopinška organizacija (npr. SLOADO) in analize vzorca v laboratoriju, ki ga je akreditirala Svetovna anti-doping agencije (WADA). 

Testiranje poteka na tekmovanju ali izven tekmovanj (kot npr. na treningu ali na domu športnika) in se izvaja brez predhodnega opozorila. Testiranje lahko vključuje odvzem vzorca urina, krvi ali obojega. 

Športnik mora privoliti v zahtevo po testiranju. Če jo zavrne, je lahko kaznovan. Kazen za zavrnitev testiranja je lahko enaka kot kazen za pozitiven vzorec. 

Program testiranj SLOADO je skladen s Svetovnim kodeksom proti dopingu in Mednarodnimi standardi za testiranja.
Pravice in obveznosti športnika v postopku odvzema vzorca
+
-
S podpisom obvestila o kontroli dopinga so obveznosti športnika, da:
 • ostane pod stalnim nadzorom osebja za kontrolo dopinga vse do zaključka postopka odvzema vzorca;
 • ima s seboj osebni dokument s fotografijo;
 • se takoj zglasi na postaji za kontrolo dopinga;
 • sledi danim navodilom. Zavrnitev testiranja, neizpolnjevanje navodil ali kakršnakoli druga kršitev pravil pomeni kršitev protidopinških pravil kar lahko privede do sankcij. 

Športnik ima pravico:
 • do spremljevalca (priporočamo), če je potrebno (in možno) tudi tolmača;
 • zahtevati dodatne informacije o postopku odvzema vzorca;
 • do prošnje za preložitev prihoda na postajo za kontrolo dopinga iz utemeljenih razlogov:
  • pri testiranje na tekmovanju, da:
   • vzame svoja oblačila, osebni dokument s fotografijo in/ali poišče svojega spremljevalca,
   • se udeleži podelitvene slovesnosti,
   • sodeluje na nadaljnjih tekmovanjih,
   • izvede ohlajanja po tekmovanju,
   • poišče potrebno zdravniško pomoč,
  • pri testiranje izven tekmovanj, da:
   • vzame svoja oblačila, osebni dokument s fotografijo in/ali poišče svojega spremljevalca,
   • konča trening,
   • poišče potrebno zdravniško pomoč,
 • katerekoli druge razumne okoliščine, ki jih kot take ugotovi uradnik ob upoštevanju navodil organizacije pristojne za testiranje.

V primeru, da ima športnik posebne potrebe ali je mladoleten, lahko zaprosi za prilagoditve pri postopku odvzema vzorca v skladu z Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave (ISTI) Svetovne protidopinške agencije (WADA).
 
Vsi športnikovi podatki, pridobljeni v postopku odvzema vzorca, so obdelani v strogi zaupnosti. 
Kontrola dopinga športnikov s posebnimi potrebami
+
-
Kot je definirano v Svetovnem protidopinškem kodeksu: "Športniki s posebnimi potrebami lahko zaprosijo za manjše prilagoditve v postopku odvzema vzorca."

Športnik z omejeno mobilnostjo ali omejenimi ročnimi spretnostmi lahko zaprosi za pomoč svojega spremljevalca ali Uradnika za kontrolo dopinga pri razdeljevanju vzorca ali izponjevanju obrazca za kontrolo dopinga.

Športnik s slabo koordinacijo lahko uporabi večjo posodo za zbiranje urina, če je le-ta na voljo.

Športnika z okvaro vida lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca. Spremljevalec ali uradnik za kontrolo dopinga športniku prebereta celoten obrazec za kontrolo dopinga, ki ga nato v imenu športnika podpiše njegov spremljevalec.

Športnika z motnjami v duševnem razvoju lahko tekom celotnega postopka odvzema vzorca (tudi v toaletnih prostorih) spremlja njegov spremljevalec, vendar naj le-ta ne bi bil direktna priča pri dajanju vzorca.

Športniki, ki uporabljajo drenažo ali kateter, morajo odstraniti obstoječo vrečko za zbiranje urina, da se lahko pridobi svež vzorec urina.
Kontrola dopinga mladoletnih športnikov
+
-
Odvzem vzorcev pri mladoletnih športnikih je občutljiv proces, v katerem lahko mladoletni športniki zahtevajo posebne prilagoditve.

Kot je definirano v Svetovnem protidopinškem kodeksu: "Športnik, ki je mladoleten, ima pravico do spremljevalca tekom celotnega postopka kontole dopinga, tudi v toaletnih prostorih, vendar naj spremljevalec ne bi direktno opazoval oddaje vzorca. V primeru, da mladoletni športnik ne želi spremljevalca, lahko uradnik za kontrolo dopinga zaprosi za prisotnost tretje osebe. V tem primeru tretja oseba le opazuje nadzor uradnika za kontrolo dopinga v fazi oddaje vzorca."
Zakaj ravno jaz?
+
- Na tekmovanjih je športnik lahko izbran na podlagi naključnega izbora, končne uvrstitve ali ker je ciljno izbran zaradi določenega razloga (npr. suma, da uporablja prepovedane snovi). 

Izven tekmovanj je športnik lahko testiran kadarkoli, kjerkoli in brez predhodnega obvestila. 

Če je športnik mladoleten ali ima posebnimi potrebami, lahko zahteva manjše prilagoditve v postopku odvzemna vzorca. O teh prilagoditvah se lahko pogovori z Uradnikom za kontrolo dopinga (UKD) pred samim testiranjem.

Lista prepovedanih snovi in postopkov

Kaj je Lista prepovedanih snovi in postopkov?
+
-
Športniki ne smejo jemati katerihkoli zdravil ali snovi in uporabiti vseh postopkov za trening. Nekatere droge, zdravila in snovi so v športu prepovedane, prav tako postopki.
 
Lista prepovedanih snovi in postopkov je mednarodni standard, ki identificira snovi in postopke, ki so prepovedane v športu. Prvič jo je leta 1968 izdal Mednarodni Olimpijski komite. Od leta 2004 je za pripravo in izdajo Liste prepovedanih snovi in postopkov odgovorna Svetovna protidopinška agencija (WADA), ki seznam posodobi vsako leto 1. januarja, najnovejša verzija pa je vedno na voljo na spletni strani WADA

Športniki morajo poznati snovi, ki so na Listi prepovedanih snovi in postopkov, saj velja tako na kot tudi izven tekmovanj. Pomembno je, da vedno preverijo status zdravil, ki jih jemljejo, da se prepričajo, da zdravilo ne bo povzročilo pozitivnega rezultata na testiranju.
 
Neodgovorna uporaba katerihkoli medicinskih, prehranskih ali drugih snovi ali postopkov lahko športnikom prepreči njihov najboljši rezultat.

Posebna pozornost je priporočljiva pri uporabi prehranskih dopolnil. Tudi “naravna” dopolnila lahko vsebujejo prepovedane snovi.

Pred uporabo zdravil ali prehranskih dopolnil morajo športniki vedno:
 • preveriti seznam prepovedanih snovi in postopkov,
 • se posvetovati z nacionalno ali mednarodno protidopinško organizacijo,
 • se posvetovati s farmacevtom ali zdravnikom.
Kako je snov ali postopek uvrščena na Listo prepovedanih snovi in postopkov?
+
-
Prepovedane snovi in postopki so razdeljene v kategorije na podlagi njihovega učinka in uporabe in so lahko prepovedane na tekmovanju, izven tekmovanj ali v določeni športni panogi. 

Da je določena snov ali postopek prepovedan v športu, morata biti zagotovljena vsaj dva od treh kriterijev: 
 1. dokaz, da imata snov ali postopek potencialni vpliv na izboljšanje, ali izboljšujeta sposobnosti, 
 2. dokaz, da snov ali postopek predstavlja dejansko ali potencialno tveganje za športnika, 
 3. določbo s strani WADA, da uporaba snovi ali postopka krši športni duh.
Kaj morajo športniki vedeti o prepovedanih snoveh in postopkih?
+
-
Športnik morajo vedno preveriti pri svoji mednarodni zvezi katere dodatne snovi in postopki so prepovedani v njihovi športni panogi. Prav tako morajo športnik obvestiti osebnega zdravnika, da v njegovi športni panogi veljajo specifična pravila.

Če športnik ni prepričan, kaj določen izdelek vsebuje, naj ga ne vzame, dokler ni prepričan, da ne vsebuje prepovedanih snovi. Nevednost ni nikoli izgovor!
Kaj je načelo "objektivne" odgovornosti?
+
-
Športniki morajo vedeti, da so na podlagi Kodeksa objektivno odgovorni za vse prepovedane snovi, najdene v njihovih telesnih tekočinah. To pomeni, da do kršitve pride ne glede na to, ali je športnik namerno, zavedno ali nezavedno, uporabil prepovedano snov. Zelo je pomembno, da športniki razumejo ne samo kaj je prepovedano, ampak tudi, kaj lahko potencialno povzroči nenamerno kršitev pravil proti dopingu.
Kaj pa zdravstveno stanje?
+
-
Tudi pri športnikih, tako kot pri vseh ostalih ljudeh, lahko občasno pride do bolezenskega stanja, ki zahteva uporabo določenih zdravil. Snovi, ki naj bi jih športnik vzel, da pozdravi bolezensko stanje (poškodbo), so lahko na Listi prepovedanih snovi in postopkov. V takem primeru lahko športnik zaprosi za terapevtsko izjemo (TI) pri mednarodni zvezi ali nacionalni protidopinški organizaciji in tako dobi dovoljenje, da vzame potrebno zdravilo.

Športniki, ki bi radi zaprosili za TI naj zahtevajo več informacij o postopku zaprosila za TI pri svoji mednarodni zvezi (športniki mednarodnega razreda) ali nacionalni protidopinški organizaciji (športniki nacionalnega razreda).

Terapevtske izjeme

Kaj je terapevtska izjema (TI)?
+
-
Športniki so lahko bolni ali imajo bolezensko stanje, ki zahteva določena zdravila. Če so ta zdravila na Listi prepovedanih snovi in postopkov lahko protidopinške organizacije športnikom podelijo terapevtsko izjemo (TI), kar jim dovoljuje, da jemljejo predpisana zdravila. 

TI športnikom zagotavlja primerno zdravljenje legitimnega zdravstvenega stanja - tudi če zdravljenje zahteva prepovedano snov ali postopek. Pozitiven test se tako ne šteje za kršitev protidopinških predpisov. 

Vsak športnik, ki je lahko testiran za doping, mora zaprositi za TI preden vzame predpisano zdravilo. Vse informacije v tem zahtevku so striktno zaupne. 

Za TI morajo športniki zaprositi vsaj 30 dni preden se nameravajo udeležiti tekmovanja. V izjemnih ali nujnih primerih se lahko TI odobri tudi za nazaj. Veljavnost terapevtske izjeme je 1 do 3 leta, odvisno od postavljene diagnoze, zato jo je potrebno pri dolgotrajnih zdravstvenih stanjih obnavljati.
Postopek pridobivanja TI
+
-
Športniki morajo sami poskrbeti, da prepovedane snovi ne pridejo v njihovo telo. Športniki so odgovorni za vse prepovedane snovi ali njihove metabolite ali označevalce, najdene v njihovem vzorcu. 

Športniki, katerih zdravljenje zahteva uporabo prepovedanih snovi ali prepovedanih postopkov, morajo zaprostiti za terapevtsko izjemo (TI) pri svoji mednarodni športni zvezi ali pri SLOADO. Za nekatera velika tekmovanja, kot so npr. olimpijske igre, morajo športniki preko nacionalnega olimpijskega komiteja predložiti obstoječo TI medicinski komisiji MOK.  

Vsaka mednarodna zveza mora objaviti seznam mednarodnih tekmovanj, za katere je potrebno TI pridobiti s strani mednarodne zveze.
Pogoji za podelitev terapevtske izjeme (TI)
+
-
Pogoji za obravnavo prošenj za podelitev TI in njihovo podelitev so opredeljeni v WADA Mednarodnih standardih za terapevtske izjeme (TI).

V skladu s 4. členom tega standarda, se športniku lahko podeli TI, če (in samo če) izkaže, da izpolnjuje vse izmed naslednjih pogojev:
 1. Predmetna prepovedana snov ali prepovedan postopek sta potrebna za zdravljenje akutne ali kronične zdravstvene težave, tako da bi se športniku občutno poslabšalo zdravje, če prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ne bi smel uporabljati.
 2. Zaradi terapevtske uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka je zelo malo verjetno, da bi se dodatno izboljšali rezultati, ki bi presegali pričakovano izboljšanje zaradi povrnitve športnikovega normalnega zdravstvenega stanja po zdravljenju akutne ali kronične zdravstvene težave.
 3. Razumna terapevtska alternativa uporabi prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ne obstaja.
 4. Nujnost uporabe prepovedane snovi ali prepovedanega postopka ni niti delno niti v celoti posledica predhodne uporabe (brez TI) snovi ali postopka, ki sta bila prepovedana ob času take uporabe.

Program posredovanja lokacij

Kaj je program posredovanja lokacij?
+
- Program posredovanja lokacij je namenjen določenim vrhunskim športnikom, ki so izbrani v skupino za testiranje s strani Mednarodne športne zveze (IF RTP) ali Nacionalne protidopinške organizacije (NRTP). 

Podatke, ki jih program zahteva, morajo športniki vpisovati/javljati v sistem ADAMS. Do teh podatkov ima dostop le športnik sam in njegova skrbniška organizacija (Mednarodna športna zveza ali Nacionalna protidopinška organizacija). Dostop ima lahko tudi druga pooblaščena oseba s strani športnika.
Katere podatke so športniki dolžni zagotavljati?
+
-
Člani mednarodne ali nacionalne skupine za testiranje (IF RTP ali NRTP) so dolžni izvajati program posredovanja lokacij (whereabouts) za prihajajoče trimesečno obdobje. To pomeni, da morajo zagotavljati podatke o krajih (lokacijah), kjer se nahajajo, delajo, trenirajo, tekmujejo, se šolajo in podobno. Za zagotovitev minimalnih kriterijev programa posredovanja lokacij moraj športniki zagotoviti naslednje podatke: 
 1. Poštni naslov prebivališča: to je navadno domači naslov, kjer prebivajo večino njihovega življenja in jim nanj lahko pošiljamo uradno pošto. 
 2. Naslov bivališča: to je navadno naslov, kjer bivajo preko noči in je lahko na njihovem domačem-poštnem naslovu ali pa so to naslovi, kjer začasno bivajo bodisi na pripravah, na treningih, tekmovanjih ali kje drugje – dopust, zdravljenje itd. 
 3. Ime in naslov objekta - lokacije, prizorišča, kjer trenirajo, hodijo v šolo ali v službo ali se zadržujejo del dneva. 
 4. Podatki o tekmovanju (ime tekmovanja, naslov prizorišča, datum). 

POMEMBNO: Za vsak dan v trimesečnem obdobju mora športnik v času med 06:00 uro zjutraj in 23:00 uro zvečer opredeliti enourno obdobje - 60-minutni testni interval, kjer bo na voljo za nenapovedano testiranje. 60-minutni testni interval je izjemno pomemben podatek, ki športnika v primeru, da ga uradnik za kontrolo dopinga pri nenapovedanem testiranju na naslovu ne najde, obremeni z napako v programu posredovanja lokacij (»missed test« ali neuspešno testiranje – tri napake v 18 mesecih se smatrajo za kršitev protidopinških pravil s kaznijo od 12 do 24 mesečnim obdobjem izločitve iz športa).

Vendar to ne pomeni, da so športniki lahko testirani zgolj znotraj 60-minutnega testnega intervala. Protidopinške organizacije lahko testirajo športnike po načelu kjerkoli in kadarkoli.

V kolikor se športnikom program, ki so ga najavili, spremeni, so o spremembah dolžni sproti poročati.
Posodabljanje podatkov
+
-
Urnik vrhunskih športnikov je izredno naporen in se nenehno spreminja, zato se lahko pripeti, da ob izpolnjevanju podatkov športniki preprosto ne vedo, kakšen je natančno njihov program v naslednjih mesecih. V takšnem primeru vnesejo podatke, kot jih trenutno najbolj poznajo. Informacije spreminjajo postopoma, ko se program⁄urnik približuje in potrjuje. Najbolj pomembno pri vsem tem pa je, da so podatki, ki jih vnesejo v ADAMS, točni.

V primeru, da športnik nima možnosti sprotnega posodabljanja podatkov preko spletnega orodja ADAMS, lahko spremembe sporoči preko ADAMS sms funkcije, ki jo aktivira v spletnem orodju ADAMS (glej pod Navodila za uporabo ADAMS SMS funkcije).
Zaupnost vnešenih podatkov
+
-
Podatki, ki jih športniki vnesejo za potrebe programa posredovanja lokacij in ostali osebni podatki so varno shranjeni in so namenjeni izključno izvajanju nenapovedanih testiranj v skladu s Protidopinškim pravilnikom SLOADO ali ustrezne pristojne protidopinške organizacije (to so mednarodne športne zveze športnikov, WADA ali MOK), le-te pa so ravno tako prevzele obveznosti v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. 

WADA je sprejela Mednarodne standarde za zaščito zasebnosti in osebnih podatkov (International Standard for the Protection of Privacy and Personal Information), ki so skladni z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov v EU in Sloveniji.
Zakaj je program posredovanja lokacij pomemben za "čisti" šport?
+
- Ker se testiranja izven tekmovanj opravljajo brez predhodnega obvestila so močno orodje pri odkrivanju dopinga in so pomemben korak pri krepitvi zaupanja športnikov in športne javnosti v šport brez dopinga. Program nenapovedanih testiranj je zasnovan tako, da ščiti integriteto športnikov, ki ne uporabljajo prepovedanih snovi in postopkov.

Točne in najnovejše informacije o lokacijah so ključnega pomena za zagotavljanje uspešnosti protidopinških programov, ki so zasnovani tako, da ohranjajo integriteto športa in ščitijo športnike, ki ne uporabljajo prepovedanih snovi in postopkov. 

Koncept testiranj izven tekmovanj ni novost. Izkušnje so pokazale, da so testiranja izven tekmovanj ključnega pomena v boju proti dopingu, saj so številne prepovedane snovi in sledi postopkov v telesu športnika le omejen čas in jih je zato težko odkriti. 

Uspešnost izvajanja testiranj izven tekmovanj je odvisna od točnosti in novosti informacij o lokacijah športnikov, saj lahko le tako testiramo športnike v času, ko je grešnike najlaže ujeti.
Ali so vsi športniki vključeni v program posredovanja lokacij?
+
- Ne.

Program posredovanja lokacij je namenjen vrhunskim športnikov, ki so v skupini za testiranje pri Mednarodni zvezi (IF RTP) ali Nacionalni protidopinški organizaciji (NRTP). Program je zasnovan tako, da ima vsak vrhunski športnik, ki je član skupine za testiranje možnost, da pokaže⁄potrdi svojo predanost "čistemu" športu. Ob tem je njegova zasebnost in varnost podatkov vedno zagotovljena.

Svetovna protidopinška agencija (WADA) ne odoloča, kateri športniki so vključeni v skupino za testiranje. Izbor športnikov je v pristojnosti Mednarodne športne zveze ali Nacionalne protidopinške organizacije, ob čemer naj bi se upoštevalo priporočilo Svetovne protidopinške agencije (WADA), da naj bo izbor omejen na najbolše športnike na mednarodnem oziroma nacionalnem nivoju.